Regelbundna OVK-besiktningar

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en viktig del av att upprätthålla en sund inomhusmiljö i byggnader. Genom regelbundna OVK-besiktningar kontrolleras att ventilationssystem fungerar som de ska och uppfyller gällande krav på luftflöden och luftkvalitet. Detta är avgörande för att förebygga hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär.

Hur ofta ska OVK utföras?

Hur ofta en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ, användning och ventilationssystemets konstruktion. Det är därför viktigt att konsultera gällande riktlinjer och regler för den specifika byggnaden och dess ventilationssystem. Dessa anger detaljerat hur ofta OVK bör genomföras för just den aktuella fastigheten.

Vad ingår i en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras ventilationssystemets alla delar noggrant. Funktionskontrollanten undersöker och mäter luftflöden, buller, energiförbrukning, temperaturer, kanalisation, don etc. Även styr- och reglersystem testas. Eventuella avvikelser, brister och behov av åtgärder dokumenteras.

Dokumentation och rapportering

Funktionskontrollanten ska noggrant dokumentera och redovisa resultatet av OVK-besiktningen, inklusive avvikelser, brister och förslag på åtgärder. Efter besiktningen ska protokollet undertecknas och överlämnas till byggnadens ägare samt kommunens byggnadsnämnd.

Varför är regelbunden OVK viktigt?

  • Säkerställer funktion och prestanda hos ventilationssystem
  • Minskar risken för fukt, mögel och emissioner
  • Bidrar till bättre inomhusluft och hälsa
  • Identifierar behov av underhåll, reparationer och åtgärder
  • Uppfyller myndighetskrav och lagstiftning

Vad händer om OVK inte utförs?

Om OVK inte utförs regelbundet riskeras att ventilationssystem inte fungerar optimalt. Det kan leda till sämre inomhusluftkvalitet, ökad risk för fukt- och mögelskador samt ökade driftskostnader. Dessutom riskerar fastighetsägaren att bryta mot gällande regler och lagstiftning om OVK inte genomförs enligt föreskrivet intervall.

Så sköter vi OVK hos Nordisk Energioptimering

På Nordisk Energioptimering förstår vi att en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag har mycket att hålla reda på. Därför erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som hjälper dig att hålla koll på allt. Vi kan erbjuda professionella OVK-besiktningar och energideklarationer samt säker nyckelhantering. Vi kan också rengöra och justera ventilationssystem, så att du kan vara säker på att allt uppfyller kraven.